iko-el.alle.bg

Компенсиране на реактивната мощност

    В много фирми и предприятия от различни отрасли широко се използват асинхронни двигатели, заваръчни трансформатори, токоизправители и други съоръжения, консумиращи реактивна енергия. Тази енергия и необходима за създаването на магнитното поле в тези машини, като „циркулира“ в мрежата с удвоената й честота.   

 Това предизвиква два ефекта у потребителите:

-          Видим - Увеличаване на надбавките към цената на консумираната ел.енергия – надбавки за нисък фактор на мощността. Поради факта, че повечето предприятия и фирми закупуват електроенергия на свободния пазар, отчитането й става на всеки 15 минути липсата на компенсация,както и неправилно оразмерените и неточно настроени кондензаторни уредби водят до увеличени финансови загуби за редица предприятия.

В още по-голяма степен това се отнася за предприятия с динамично изменящ се електрически товар. В този случай стандартните компенсиращи уредби, използващи "бавни" автоматични регулатори и контактори не са ефективни.

Посочените по-горе причини водят до значително увеличени финансови загуби за редица предприятия.

-          Невидим – увеличени загуби на енергия от преноса на реактивната енергия по ел.мрежата на потребителите.При това се увеличават  и топлинните загуби в трансформатори, двигатели, шини,кабели, контактни връзки и с нарастване на нагряването в тях се съкращава живота на съоръженията. В много случаи съкращава експлоатационния ресурс на съоръженията, повишава се аварийността и пожарната опасност за тях. 

        Решението на този проблем е в правилно подбраната система за компенсиране на реактивните товари.

Съществуват няколко типа компенсация на реактивната мощност:

А. Стадартна  компенсация - бива три вида според мястото на инсталиране на кондензаторните батерии.     

        1.Местна компенсация – инсталиране на кондензаторна батерия на изводите на по-големи двигатели. Тук особено подходящи за инсталация са компактните кондензаторни модули. Макар и да е по-висока инвестицията, в сравнение с другите два метода за компенсиране разгледани по-долу, в този случай генерирането на реактивната мощност става директно при мястото на нейната консумация и загубите от преноса на реактивна енергия са минимални.Така се "разтоварват" всички съоръжения  предшестващи отделния консуматор. 

        2.Групова компенсация – реализира се чрез инсталиране на кондензаторни батерии към няколко големи консуматори. Този случай също е удачен, като мощността на кондензаторните батерии се съобразява с мощността и режима на работа на групата консуматори. Подходящи за инсталация също са компактните интелигентни кондензаторни модули. 

И при тази схема се разтоварват всички съоръжения  предшестващи групата консуматори. Тук също загубите на енергия са минимални.Разтоварените от реактивна енергия трансформатори, разпределителни уредби, кабелни линии и ел.табла могат да бъдат натоварени с допълнителна активна мощност при бъдещи реконструкции 

        3.Централна компенсация – това е все още най-често срещания начин на компенсиране на реактивните товари. При тази схема кондензаторните батерии се свързват към шините на разпределителната уредба НН в предприятието. Използват се големи по мощност кондензаторни уредби,снабдени с автоматичен регулатор.

  Генерираната реактивна(капацитивна) енергия се транспортира до консуматорите по целия път до тях - през шини,прекъсвачи, кабелни линии, разпределителни табла и др. При тази схема загубите от преноса на реактивна енергия са най-големи в сравнение с другите два начина на компенсиране. Увеличава се отделянето на топлина в отделните съоръжения- най-вече в шини,кабелни линии, разпределителни ел.табла, което води до по-бързото им стареене.

   Съвременната схема на компенсиране на реактивните товари в предприятията трябва да е смесена, като се дава предимство на местната и групова компенсация.

  Централната компенсация може да се използва само като добавка към двата метода, за постигане на достътчно ниво на компенсиране на реактивната енергия при което не се заплащат надбавки. При това мощността на кондензаторните батерии в разпределителната уредба НН ще е минимална.

Б. Хибридна и динамична компенсация -при потребители с бързопроменящ се електрически товар.

Тези видове компенсация използват специално разработени за целта бързодействащи автоматични регулатори, тиристорни управляващи модули и токоограничаващи реактори. За редуциране на разходите могат също да бъдат използвани и интелигентните кондензаторни модули, изпълнени с вградени реактори

В. Режим на прекомпенсация в часовете на минимален товар. 

Този проблем е все повече срещан и се получава при работа на предприятието с минимален товар и наличие на дълги захранващи кабелни електропроводни линии или електропроводи. Тук за правилната работа на кондензаторната уредбата и недопускане на финансови загуби се прилагат декомпенсиращи реактори и автоматични регулатори с възможности за тяхното управление.

При прилагането на посочените съвременни методи на компенсиране на реактивните товари в предприятията ще се икономисва значителен финансов ресурс и ще се намали времето за изплащане на инвестицията от намалените загуби на енергия, от увеличения междуремонтен период на съоръженията, както и от намалените разходи за поддръжка.

Фирма ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов ЕТ предлага на своите клиенти цялата гама апаратура за компенсиране на реактивната мощност – автоматични регулатори - стандартни, бързодействащи и такива управляващи декомпенсиращи реактори, кондензаторни батерии НН и СрН, кондензаторни контактори, тиристорни управляващи модули, филтрови, токоограничаващи и декомпенсационни реактори, интелигентни кондензаторни модули.

 На базата на своя над 20 годишен опит в областта на компенсиране на реактивната мощност и десетките изградени от нас кондензаторни уредби, ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов ЕТ извършва изработка, монтаж, ремонт и настройка на кондензаторните уредби на фирми. Предлагаме и абонаментно техническо обслужване на кондензаторни уредби, както и консултации на своите клиенти.

web stat counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg