iko-el.alle.bg

Активни филтри за подтискане на хармоници

активни филтри за подтискане на хармоници
 В електроснабдителните системи на промишлени предприятия, производствени фирми, административни сгради, болници и медицински центрове и др. са включени голямо разнообразие от нелинейни електрически товари - токоизправители, заваръчни генератори и трансформатори, честотни преобразуватели, компютри както и осветителни инсталации с газоразрядни лампи и електронни баласти.
  Всички по-горе изброени потребители консумират несинусоидален ток и в резултат на това се получават изкривявания в синусоидата на напрежението и тока.Тези изкривявания могат да се представят в ред на Фурие като синусоидални, но с честота кратна на основната с множител к=2,3 и т.н. - т.е. към основната честота се прибавят и "по-високочестотни" сигнали наречени хармоници. Получените криви на тока и напрежението вече не са синусоидални и всички консуматори в мрежа с нелинеен товар са подложени на това негативно въздействие.

  В следствие на това в електрическата система на потребителите се увеличават загубите на електроенергия - най-често във вид на топлина. Нарастването на топлинните загуби има отражение върху ускоряване стареенето на изолацията на електрическите кабели, ел.двигатели и трансформатори. Същевременно нарастват и загубите в магнитопроводите на трансформатори и ел.двигатели, като се влошава техния температурен режим. Последствията се изразяват в съкращаване срока на служба на тези съоръжения и извършване на скъпоструващи аварийни ремонти.
 "Замърсената" с хармоници електрическа мрежа ги пренася и до силовите кондензатори, използвани за компенсиране на рективната мощност. Тъй като съпротивлението на всеки кондензатор е в обратнопропорционална зависимост от честотата, най - често се увеличава тяхното токово натоварване и загряване. Повишаването на работната им температура даже и при принудително охлаждане води до преждевременното им излизане от строя, често пъти придружено от възникване на пожар.
 Наличието на хармоници се отразява неблагоприятно и върху други елементи от електрическото захранване-прекъсвачи, релейни защити, електронни блокове и др. Чести явления са изключване на прекъсвачи, защити, електронни схеми и захранвания и др. Особено опасни са тези изключвания,предизвикващи прекъсване на електрозахранването в медицинските центрове и болници-в спешни  и реанимационни отделения, операционни зали и др., където може да предизвикат пряка опасност за човешкия живот!
Не рядко обаче се наблюдава и ситуация, в която напреженовите хармоници са в границите,а хармониците на тока имат значително по-големи стойности. 
 Поради изложените накратко причини при установяване на хармоници в мрежите е наложително използването на специални филтри. Най-често поради характера на изменението на товара се използват активни филтри за подтискане на хармониците. Те са електронни устройства, които следят мрежата и "произвеждат" същите хармонични съставки, дефазирани на 180 градуса (разглеждани като бар-грама) и по този начин се ликвидират изцяло или намаляват многократно отдаваните в мрежата хармоници. Освен това се подобрява фактора на мощността и се симетрира натоварването на отделните фази.
 Активните филтри  изчистват електрическата мрежа от хармониците, намаляват на загубите и повишават енергийната ефективност и надеждността на електроснабдителната система на предприятията и фирмите. Освен това те симетрират електрическите товари и се подобрява фактора на мощността.
  Затова използването на активни филтри за хармониците е свързано и с реализиране на значителна икономия на финансов ресурс за фирмите.
  Помислете и си спестете време нерви и пари,както и загуби на продукция и партньори! 
   Изчакването НЕ работи във Ваша полза!

ЕТ" ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов" предлага различни модели активни филтри за подтискане на хармоници, както и измервания и консултации на своите клиенти на място. Доверете са на нас и решете Вашите проблеми сега!

Посочените филтри на хармоници можете да поръчате и на телефони: 0889778695; 0897244917

web stat counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg